Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Info

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 2022/23

Ředitel ZŠ a MŠ Ovčáry stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Děti, které mají místo trvalého pobytu v obci Ovčáry, řazeny dle věku od nejstarších po nejmladší.
2. Ostatní žadatelé, řazeni dle věku od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Dne: 8.4.2022
Mgr. Ivana Adamcová
ředitelka školy

Jak do školky

Desatero pro rodiče

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě